GIARDIASIS

    A diarrheal illness caused by infection with Giardia lamblia